Студентська рада інституту

Студентське самоврядування в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (далі – студентське самоврядування) – це право та можливість студентів розв'язувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом

Більш  детально дивись на головному сайті ЛНУ імені Тараса Шевченка

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 • рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

Мета

 • демократизація студентського життя, об’єднання зусиль науковопедагогічних працівників та студентів, спрямованих на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу;              
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів; 
 • колегіальне обговорення і вирішення всіх питань життєдіяльності студентів шляхом їх залучення у процес управління справами ВНЗ, формування в них навичок майбутнього організатора і керівника

Органи студентського самоврядування: 

 • беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом та статутом вищого навчального закладу; 
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захищають права та інтереси студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі; 
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; 
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів; 
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
 • вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • мають право оголошувати акції протесту;
 • виконують інші функції, передбачені Законом «Про вищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування. 

Ви маєте можливість ознайомитися із положенням на сайті університету.

Останнім часом студентське самоврядування активізувало свою діяльність на сприянні навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, а само було організовано день здоров’я, починається створення Open Studio Club. Студенти приймають участь в опитуваннях, щодо якості викладання деяких викладачів (feedback); збираються пропозиції, щодо змісту навчальних планів та програм.

Студентська рада активно бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та викладачами, спільно з відповідними структурними підрозділами університету сприяти забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам.

Персональний склад студентської ради.