Козуб Галина Олександрівна

фото

Козуб Галина Олександрівна

Козуб Галина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, 01.02.04 – “Механіка деформованого твердого тіла”, Тема: «Зв’язана задача термопружності для конструкцій з анізотропних  матеріалів».

Закінчила: Воронезький державний педагогічний інститут, 1989, Спеціальність “Фізика”.

Основні наукові дослідження – зв’язана задача термопружності конструкцій з анізотропних матеріалів; автоматизація розрахунку НДС анізотропних матеріалів і конструкцій; впровадження CAD, CAM систем при розв’язанні задач механіки твердого деформованого тіла.
Основні дисципліни, що викладає: «Сучасні CAD/CAM системи», «Спеціалізовані мови програмування», «Чисельні методи», «Емпіричні методи програмної інженерії».

Має за останні 5-ть років наукову публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз (Kosub Y. Kosub Н. Calculation of the longevity of elestomeric structural elements. TEKA, Сommision of Motorization and Energetics in Agriculture. Vol.16, No2. 2016. Р. 9-14.). За цей період має  більше ніж 5 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (1.Жукова В.М., Козуб Г.О Спецкурс як один з етапів формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики. Вісник Луганського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Ч. ІІІ. № 15 (250), серпень 2012 р. С. 18 – 26. 2.Козуб Ю. Г., Козуб Г.О. Метод решения задач динамики конструкций. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №4(193). Ч.2. 2013. С.47-51. 3.Козуб Ю. Г., Козуб Г.О. Расчет многослойных резинометаллических амортизаторов в нелинейной постановке. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №5(212).2014. С.41-48. 4.Козуб Ю. Г., Козуб Г.О. Нелинейное деформирование многослойных резинометаллических амортизаторов. Геотехническая механика. 2015. Вып. 121. С. 127 -138. 5.Охрана труда при эксплуатации машин, работающих при длительных циклических загрузках / В.И.Дырда, Н.И.  Лисица, Г.О. Козуб и др. Геотехническая механика.2019. Вып. 144. С. 89 -102.), є видані посібники (1. Козуб Г.О. Чисельні методи: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студ. спец. „Програмна інженерія”. методичні рекомендації / Г.О. Козуб, В.В. Швиров. - Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ Тараса Шевченка”, 2011. – 92 с. 2. Козуб Г.О. Технологія Web-програмування курс лекцій для студ. спец. „Інформатика”, „Комп’ютерна інженерія”. - А.В. Фоменко Г.О. Козуб. - курс лекцій Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ Тараса Шевченка”, 2011. – 215 с. 3. Козуб Г.О. Чисельні методи (Навчально-методичний посібник) / Г.О. Козуб, O.О. Смагіна. - Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ Тараса Шевченка”, 2012. – 111 с. 4. Козуб Г.О. Основи інформатики / Г.О. Козуб, С.В. Онопченко. -  ЛДПУ, Луганск, Альма-матер, 2006, 30с. 5. Основи інформатики та обчислювальної техніки : метод.рек. до виконання лаборатор. та самост. робіт для студ. 1 курсу спец. 6.030102 – «Психологія», 6.030103 – «Практична психологія» 6 у 2-х ч. – Ч. 1. Робота в ОС Windows. Прості комп’ютерні технології    посібник / Н.А. Хмиль, С.В. Дяченко, Г.О. Козуб. - Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 98 с.)

Приймає участь у складі академічної групи реалізації проекту Erasmus+KA2 CBHE № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JR «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» є головою навчально-методичної ради Навчально-наукового Інституту фізики, математики та інформаційних технологій.

Є видані навчально-методичні посібники (1.Козуб Г.О., Швиров В.В. Чисельні методи: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студ. спец. „Програмна інженерія”. методичні рекомендації. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ Тараса Шевченка”, 2011. 92 с. 2. Фоменко А.В., Козуб Г.О. Технологія Web-програмування курс лекцій для студ. спец. „Інформатика”, „Комп’ютерна інженерія”. - курс лекцій Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ Тараса Шевченка”, 2011. 215 с. 3. Козуб Г.О., Смагіна O.О. Чисельні методи (Навчально-методичний посібник)/ Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ Тараса Шевченка”, 2012. 111 с.)