Кафедра інформаційних технологій та систем

 

Кафедра інформаційних технологій і систем створена на базі кафедри інформатики 04.11.2002 р. Кафедра є основним структурним підрозділом університету, який здійснює навчально-виховний процес та його методичне забезпечення, веде наукові дослідження, виконує іншу діяльність.

Головна мета створення кафедри та її завдання:

 • Фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців для планово-економічної, організаційно-управлінської, викладацької, аналітичної та дослідницької діяльності на підприємствах і організаціях різних галузей народного господарства і різних форм власності.
 • Організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, проведення виховної роботи серед студентів, виконання наукових досліджень, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також забезпечення творчих зв’язків з випускниками університету.
 • Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри; підготовка підручників, навчальних посібників з використанням найбільш досконалих методів, ефективне використання сучасної навчальної техніки та лабораторного обладнання.
 • Розширення і зміцнення зв’язків із виробництвом та організаціями з питань: розвитку співробітництва в підготовці спеціалістів з інформатики; виконання науково-дослідних робіт на замовлення загоспдоговорамита договорами на співробітництво; залучення до педагогічної діяльності провідних виробничників і вчених регіону; підвищення кваліфікації спеціалістів галузей народного господарства.
 • Участь у інформаційній та науково-дослідній роботі університету: проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних соціально-економічних і науково-технічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої школи; обговорення закінчених науково-дослідних робіт, рекомендування їх до публікації; організація науково-дослідної роботи студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри.
 • Співробітництво з однопрофільними кафедрами інших вузів України та зарубіжних вузів у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-дослідними установами за профілем кафедри.

Місією кафедри є створення умов, що стимулюють професійну компетенцію викладачів та студентів, необхідну для кар’єри в галузі інформаційної індустрії, а також всебічне сприяння процесу виконання місії університету шляхом постійного вдосконалення процесу використання сучасних інформаційних технологій.

 

Навчальна діяльність

Кафедра приймає участь у підготовці фахівців за спеціальностями 123 “Комп’ютерна інженерія“, 121 “Інженерія програмного забезпечення“.

Студентам викладаються такі навчальні дисципліни:

 • алгоритми та методи обчислень,
 • програмування,
 • комп’ютерна електроніка,
 • архітектура комп’ютерів,
 • комп’ютерна схемотехніка,
 • периферійні пристрої,
 • системне програмування,
 • системне програмне забезпечення,
 • автоматизація проектування комп’ютерних систем,
 • комп’ютерні системи, комп’ютерні мережі,
 • організація баз даних,
 • захист інформації у комп’ютерних системах,
 • інженерна графіка,
 • теорія електричних кіл, теорія імовірності та математична статистика,
 • програмування С++, С#, JAVA,
 • структурний і об’єктно-орієнтований аналіз та проектування,
 • алгоритми і структури даних,
 • конструювання та моделювання програмного забезпечення, тестування, веріфікування, супроводження,
 • оцінка вартості програмного забезпечення,
 • менеджмент проектів програмного забезпечення,
 • операційні системи та мережеві технології.

 

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри носить різнобічний характер і включає декілька областей використання інформаційних технологій у різних напрямах науки, техніки, економіки і освіти:

 • дослідження ефективних способів спільної роботи і інтеграції різних операційних систем;
 • дослідження систем інженерного проектування і моделювання фізіко-механічніх характеристик конструкцій і виробів спеціального призначення;
 • розробки адаптаційних систем управління навчанням, у тому числі систем дистанційного вчення;
 • інформаційного забезпечення соціально-економічних і технічних процесів;
 • розробка і впровадження сучасних інформаційних навчальних систем;
 • розробка і моделювання систем управління спеціалізованим намотувальним устаткуванням;
 • теоретичних основ інформатики;
 • автоматизації проектування і розробки конструкцій з композиційних матеріалів;
 • розробка інтегрованих інформаційно-порадових систем на основі JAVA-технологій;
 • розробка і дослідження навчальних WEB-порталів;
 • створення навчальних програм гуманітарного напряму.

На базі кафедри працює проблемна науково-дослідна лабораторія “Дослідження інформаційних систем та електронних навчальних програм“. Активно ведуться роботи зі створення лабораторій “Мережеве програмування” та “Програмування мікроконтролерів”. Лабораторії є складовою частиною кафедри ІТС, їх створення сприяє розвитку науково-дослідної і навчально-методичної діяльності кафедри і університету в цілому.

Щороку на базі кафедри проводяться обласні олімпіади з інформатики серед школярів, студентів професійних і середньо-технічних закладів і організовується Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці” з 2004 року.

Основні напрямки науково-технічного співробітництва

Науково-дослідна робота зі студентами

Кафедра проводить науково-дослідну роботу зі студентами відповідно до плану НДРС кафедри. Студенти технічного напряму підготовки заохочуються до науково-дослідної роботи, особливо, під час підготовки і проведення Університетських Днів науки, підготовки наукових праць для участі в університетському конкурсі наукових робіт студентів. Студенти і магістранти приймають активну участь в науково-практичних конференціях молодих учених.

Студенти займаються дослідницькою роботою під керівництвом провідних викладачів кафедри. Результати наукової роботи зі студентами знаходять відображення в наукових статтях.

classification

email

nick@luguniv.edu.ua

Викладачі

Семенов Микола Анатолійович
Семенов Микола Анатолійович, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Основні наукові дослідження спрямовані на розробку, дослідження та впровадження систем управління якістю дистанційного навчання. Досвідчений викладач курсів: «Програмування», «UML», «Пропедевтика та інформаційні технології».
Могильний Геннадій Анатолійович
Могильний Геннадій Анатолійович, директор Інституту фізики, математики та інформаційних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та систем, кандидат технічних наук. Основні наукові дослідження спрямовані на вивчення засобів автоматизації, моделювання та проєктування технології виробництва різноманітних авіаційних конструкцій на засадах сучасних програмно-апаратних рішень. Досвідчений викладач курсів: «Комп’ютерні мережі», «Корпоративні комп'ютерні мережі», «Мережеві інформаційні технології».
Меняйленко Олександр Сергійович
Меняйленко Олександр Сергійович, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Основні наукові дослідження зосереджені навколо питань використання інформаційних технологій в освіті та наукових дослідженнях, розробки та впровадження адаптивних інформаційних систем. Досвідчений викладач курсів: «Операційні системи персональних комп’ютерів», «Інформатика та програмування», «Моделювання навчальних інформаційних систем»,«Основи НДР», «Корпоративні мережі»
Лахно Валерій Анатолійович

Лахно Валерій Анатолійович доктор технічних наук, професор Захистив докторську дисертацію у 2015 році у Національному університеті "Львівська політехніка", спеціальність 05.13.21 – системи захисту інформації. Отримав вчене звання професор у червні 2017 року.
Має 25-річний стаж науково-педагогічної діяльності. Автор понад 130 наукових та методичних праць, серед яких: монографії «Обеспечение защищенности автоматизированных информационных систем транспортных предприятий при интенсификации перевозок», «The information protection in automated system on transport», «Theory of Digital Automata» яка вийшла у видавництві Springer, підручник «Прикладна теорія цифрових автоматів», навчальний посібник «Прикладна теорія цифрових автоматів. Практикум для студентів напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Наукові інтереси: кібербезпека, інформаційні технології, захист критичної інформаційної інфраструктури держави, управління інцидентами інформаційної безпеки. Має більш як 25 наукових праць у видання Scopus, Web Of Science.

Кірєєв Ігор Юлійович
Кірєєв Ігор Юлійович, кандидат технічних наук, доцент. Основні наукові дослідження – автоматизація технології виробництва літальних апаратів на базі сучасних програмно-апаратних комплексів. Основні дисципліни, що викладає: «Операційні системи», «Дослідження та проєктування комп'ютерних систем», «Розробка мікроконтролерних систем», «Основи програмування та адміністрування мереж», «Проєктування елементів цифрових приладів на базі ПЛІС».
Тихонов Юрій Леонтійович
Тихонов Юрій Леонтійович, кандидат технічних наук, доцент. Основні наукові дослідження спрямовані на розробку концепції мережі автоматизованих робочих місць для онтологізірованої навчальної системи. Побудова математичних моделей мережі АРМ. Основні дисципліни, що викладає: «Теорія баз даних», «Клієнт-серверні бази даних», «Проєктування комп’ютерних систем штучного інтелекту», «Основи НДР, винахідництво та авторське право», «Комп'ютерна онтологія та бази знань».
Козуб Галина Олександрівна
Козуб Галина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент. Основні наукові дослідження – зв’язана задача термопружності конструкцій з анізотропних матеріалів; автоматизація розрахунку НДС анізотропних матеріалів і конструкцій; впровадження CAD, CAM систем при розв’язанні задач механіки твердого деформованого тіла. Основні дисципліни, що викладає: «Сучасні CAD/CAM системи», «Спеціалізовані мови програмування», «Чисельні методи», «Емпіричні методи програмної інженерії».
Переяславська Світлана Олександрівна
Переяславська Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Основні наукові дослідження – розробка концепції віртуального середовища навчання студентів із застосуванням мультимедійних засобів. Основні дисципліни, що викладає: «Сучасні технології Java», «Захист інформації», «Системне програмування та системне програмне забезпечення», «Безпека програм та даних».
Смагіна Ольга Олександрівна
Смагіна Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач. Основні наукові дослідження – системний аналіз процесів упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту; розробка та використання автоматизованих систем організації планування навчально-виховного процесу, електронного документообігу. Основні дисципліни, що викладає: «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Якість програмного забезпечення та тестування», «Сучасні інформаційні технології», «Автоматизовані інформаційні системи», «Інформатика та програмування».
Донченко Володимир Юрійович
Донченко Володимир Юрійович, заступник директора Інституту фізики, математики та інформаційних технологій, старший викладач. Основні наукові дослідження – САПР еластомерів, моделювання. Основні дисципліни, що викладає: «Архітектура та проектування програмного забезпечення», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Об’єктні технології конструювання програмного забезпечення», «ЄСКД та креслення у комп. системах».
Матієвський Володимир Валерійович
Матієвський Володимир Валерійович, заступник директора Інституту фізики, математики та інформаційних технологій, асистент. Основні наукові дослідження – кібербезпека. Основні дисципліни, що викладає: «Захист інформації у комп’ютерних системах», «Створення Інтернет додатків на засадах PHP».