Меняйленко Олександр Сергійович

фото

Меняйленко Олександр Сергійович

Доктор технічних наук, професор,  05.13.06 – „Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”,  Тема: «Теоретично-методологічні основи синтезу індивідуалізованих стратегій управління дизахтичним процесом і автоматизованими навчальними системами».  

Закінчив: Комунарський гірничо-металургійний інститут, 1976, Спеціальність «Електрифікація і автоматизація гірничих робіт»

Має понад 300 наукових праць

Основні публікації  (2015-2019)

1.Меняйленко О.С. Основи синтезу класифікаторів технічних систем розпізнавання образів з використанням моделей емоційних процесів людини /  О.С.Меняйленко, О.І.Захожай // Науковий вісних національного гірничого університету . 2015. № 1 (145). С. 120-126 (Scopus).

2.Krasnopolskyi V.E, Menyaylenko A.S. Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration // the international yearbook /V.E Krasnopolskyi, A.S. Menyaylenko // Issue № 6. – Ariel: Ariel University, 2015. pp. 184 – 191.

3. Меняйленко О.С. Організація перевірки студентських і наукових робіт на плагіат / О.С. Меняйленко, О.І. Захожай // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2017. – №1(18). – С. 157-162.

4. Меняйленко О.С. Підвищення достовірності перевірки унікальності текстів з використанням  комбінованих систем розпізнавання образів / О.С.Меняйленко, П.І. Бідюк, О.І. Захожай // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. –  № 4. – С. 29-37.

5.Меняйленко О.С. Розробка гібридної web-освітньої платформи online-навчання [Електронний ресурс] / О.С. Меняйленко, О.С. Бондарь, Є.В. Кондратенко, В.Е. Краснопольський, М.М. Фоменко, О.Б.Шевчук // Науковий вісник Донбасу. – 2017. – №1-2. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2017/N1-2(35-36)/moswpo.PDF. – Загол. з екрану.

6.Меняйленко О.С. До проблеми побудови навчального словника іноземної мови [Електронний ресурс] / О.С. Меняйленко, О.О. Блискун // Науковий вісник Донбасу. –2018. – № 1-2. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2018/N1-2(37-38)/mossim.pdf. Загол. з екрану.

7. Захожай О.И., Меняйленко А.С., Лыфарь В.А. Раздельный анализ информационных признаков в многопараметрических комбинированных системах распознавания образов [Электронный ресурс] / О.И. Захожай, А.С. Меняйленко, В.А. Лыфарь // Проблемы региональной энергетики. – Академия наук республики Молдова. Институт энергетики. – 1     (40) 2019. – С. 140-148. –  Режим доступа: http://journal.ie.asm.md/ assets/files/06_11_40_2019.pdf  (Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index database, Clarivate Analitics)).

8. Меняйленко О.С. Web-платформа online-навчання / О.С.Меняйленко// Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред О. І. Локшиної. — Київ–Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. – С. 234-236.

9.Меняйленко О.С. Дидактичні системи інтелектуальних інформаційних технологій навчання / О.С. Меняйленко, О.Б. Шевчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 31-40.

10. Меняйленко О.С. Кількісний аналіз досліджень з проблеми застосування інтелектуальних  інформаційних технологій  у професійній підготовці  фахівців фінансово-економічного напряму [Електронний ресурс] / О.С. Меняйленко, О.Б. Шевчук // Науковий вісник Донбасу. –2019. – № 1-2. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2019/N1-2(39-40)/mosffp.pdf  – Загол. з екрану.

 

Здійснював наукове консультування здобувача доктора технічних наук, робота прийнята до захисту наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, у спеціалізованій вченій раді Д 38.053.05,  Чорноморський державний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв).

Приймає активу участь у наступних міжнародних проєктах міжнародні гранти з ЄС (Чехія), USAID, проєкт  для переміщених університетів (IIE Ukraine). Приймає активу участь у створенні інформаційної мережі університету та впроваженні інформаційної політики. 

Член редакційної колегії наукового журналу "Education: Modern Discourses" ("Освіта: сучасні дискурси") - професійний, науковий та рецензований журнал, що видається англійською мовою Національною академією педагогічних наук України.

Член  спеціалізованих учених рад із захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогіки при ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Д 29.053.01; Д 29.053.03.

Має значну кількість патентів.Основні патенти:

1. Пат. 78001 Україна, МПК A61M 21/00, G09D 7/00. Спосіб визначення домінуючого каналу сприймання інформації у учнів / Меняйленко О.С., Краснопольський В.Е.; - u 201207863; заявл. 26.06.2012; публік. 11.03.2013, Бюл. №5.

2.Пат. 100078 Україна, МПК G06 K 9/00. Спосіб розпізнавання образів / Меняйленко О.С., Бідюк П.І., Захожай О.І.- u 201414153; заявл. 30.12.2014; публік. 10.07.2015, Бюл. №13.

3. Пат. 92493 Україна, МПК G06 K 9/00. Пристрій для вимірювання відстані за допомогою ультразвуку / Меняйленко О.С., Захожай О.І - u 201404491; заявл. 28.04.2014; публік. 27.10.2014, Бюл. №20.

4.Пат. 91118 Україна, МПК C10B 17/00, C10B 23/00. Спосіб контролю температури нагріву коксової печі / Меняйленко О.С., Захожай О.І - u 201315013; заявл. 23.12.2013; публік. 25.06.2014, Бюл. №12.

5. Пат. 90109 Україна, МПК G06K 9/00. Пристрій розпізнавання образів. / Меняйленко О.С., Захожай О.І - u 201315032; заявл. 23.12.2013; публік. 12.05.2014, Бюл. №9.

6. Пат. 100283 Україна, МПК G06 K 9/00. Спосіб розпізнавання образів / Меняйленко О.С., Бідюк П.І., Захожай О.І. - u 201411325; заявл. 17.10.2014; публік. 27.07.2015, Бюл. №14.

Основні  навчально-методичні посібники: 1. Меняйленко О.С. Практикум по компьютерной графике и Web-дизайну. Учебное пособие./ О.С. Меняйленко, А.П. Рибалко// Луганськ: Альма-матер, 2004. – 243 с.; 2.Меняйленко О.С.Операционная система Windows Vista. Курс и упражнения. Учебное пособие. – Луганск: Альма матер, 2007. – 329 с.; 3.Меняйленко О.С.Вступ до  систем управління базами даних. Лабораторний практикум. /О.С.Меняйленко // Навч. посіб. для студ. та магістрантів вищ. навч. закл. / ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»,  2010. – 303 с.; 4.Меняйленко О.С. Фізика для вчителів: філософсько-дидактичний підхід / О.С. Меняйленко, О.Т. Проказа О.Т. // Навчальний посібник. – 2019. С. 232 (у друку).