Переяславська Світлана Олександрівна

фото

Переяславська Світлана Олександрівна

Переяславська Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти Тема: "Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах застосування мультимедійних елементів дистанційного навчання."

Закінчила Донецький політехнічний інститут у 1991 році за спеціальністю "Автоматизовані системи управління" кваліфікація інженер-системотехнік.


Основні наукові дослідження – розробка концепції віртуального середовища навчання студентів із застосуванням мультимедійних засобів.
Основні дисципліни, що викладає: «Сучасні технології Java», «Інженерія програмного забезпечення».

За останні 5-ть років має 2 наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз (Смагіна О.О. Інформаційна система підтримки контролю та управління розрахунком наукового та навчально-методичного рейтингу викладачів кафедри університету / Смагіна О.О., Переяславська С.О., Жукова В.М. // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка]. – 2018. – Вип. 1 (15) – С. 311 – 315.; Переяславська С.О. Гейміфікація як сучасний напрям вітчизняної освіти //Переяславська С.О., Смагіна О.О./ Electronic Scientific Professional Journal “Open Educational E-Environment of Modern University ”. Special Edition «New Pedagogical Approaches in STEAM Education» – 2019. – С. 250-260.), За цей період має більше ніж 5 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (а) Переяславська С.О. Організація самостійної роботи студентів при викладанні курсу «Бази даних та інформаційні системи» / Переяславська С.О. // Науковий вісник Донбасу : електронне видання. – 2014. – №3 (27). – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN27/5.pdf. б) Переяславська С.О. Підходи до організації дипломного проектування під час підготовки студентів спеціальності «Інформатика» в умовах ступеневої освіти // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2015. – № 6 (295). – С. 37 – 44. в) Переяславська С.О. Інтерактивні підходи до дистанційного навчання студентів інженерних спеціальностей галузі «Інформаційні технології» / Переяславська С.О., Смагіна О.О. // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2016. – № 6 (303). – ч. ІІ. – С. 274 – 281. г) Смагіна О.О. Обґрунтування системи забезпечення науково-педагогічної діяльності університетської кафедри засобами інформаційно-комунікаційними технологіями / Смагіна О.О. , Переяславська С.О. // Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України. – 2016. – Вип. 11. – С. 31 – 38. д) Смагіна О.О. Інформаційна система підтримки контролю та управління розрахунком наукового та навчально-методичного рейтингу викладачів кафедри університету / Смагіна О.О., Переяславська С.О., Жукова В.М. // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка]. – 2018. – Вип. 1 (15) – С. 311 – 315. е) Переяславська С.О. Гейміфікація як сучасний напрям вітчизняної освіти //Переяславська С.О., Смагіна О.О./ Electronic Scientific Professional Journal “Open Educational E-Environment of Modern University ”. Special Edition «New Pedagogical Approaches in STEAM Education» – 2019. – С. 250-260. ж) Смагіна О.О. Педагогічні можливості та специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій в науково-педагогічній діяльності кафедри університету // Смагіна О.О., Переяславська С.О. / Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2019. – № 1 (324). – ч. І. – С. 265 – 277.). Є надрукований посібник (Жукова В.М. Комп’ютерні системи математичного моделювання : навч. посіб. до вивчення дисц. для студ. спец. 6.050103 – „Програмна інженерія” / Жукова В.М., Переяславська С.О. - Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017. – 120 с). Приймає участь у складі академічної групи реалізації проекту Erasmus+KA2 CBHE № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JR «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання». У період з 2003 по 2014 роки була заступником декана Ровеньківського факультету ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка. Працювала над навчально-методичними посібниками (Переяславська С.О. Бази даних та інформаційні системи : методичні рекомендації до лабораторного практикуму для студентів вищіх навчальних закладів напряму підготовки «Інформатика» / Переяславська С.О. ¬- Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2014. – 130 с. б) Переяславська С.О. Java програмування : метод. рек. до лаб. робіт для студ. спец. 123 – „Комп’ютерна інженерія” / Переяславська С.О., Жукова В.М., Смагіна О.О. - Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. – 119 с.)

Підвищення кваліфікації

2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP; English for Education (the 86 hour online course) within the framework of the project ” MoPED”,  No. 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (February, 15, 2018    December, 15, 2018), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Certificate; Participation in the MoPED Visiting Study (with 32-and-a- half lecture hours) within the framework of the project “Modernization of Pedagogi-cal Higher Education Using Innovative Teaching Tools” (MoPED) of the EU Erasmus + KA2 program the development of the potential of higher education, No. 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (June 4 to June 8, 2018) University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, Certificate of Participation, June 8, 2018 ; Курс «Основи тестування програмного забезпечення» від QATestLab (31.10.2017 по 26.11.2017) Сертифікат № 258693 від 26.11.2017;  Front-End Development Course (HTML+CSS, JavaScript,    Soft Skills Course) (June-November 2016) Certificate ID: GoForIT_02046 06.11.2016