Смагіна Ольга Олександрівна

фото

Смагіна Ольга Олександрівна

Смагіна Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач. 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті, Тема: Організація науково-педагогічної діяльності кафедри університету засобами інформаційних технологій.

Закінчила у 2009 році Східноукраїнський національний університет імені Володимир Даля за спеціальності "Економічна кібернетика" та здобула кваліфікацію менеджера інформаційного бізнесу.

Основні наукові дослідження – системний аналіз процесів упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту; розробка та використання автоматизованих систем організації планування навчально-виховного процесу, електронного документообігу.
Основні дисципліни, що викладає: «Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Якість програмного забезпечення та тестування», «Сучасні інформаційні технології», «Автоматизовані інформаційні системи», «Інформатика та програмування».

За останні 5-ть років має 3 наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз (Valeriy Lakhno A model developed for teaching an adaptive system of recognising cyberattacks among non-uniform queries in information systems / Valeriy Lakhno, Hennadii Mohylnyi, Volodymyr Donchenko, Olha Smahina, Mykola Pyroh // Eastern – European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol 4, No 9 (82). – P. 27 – 36.; Смагіна О. О. Інформаційна система підтримки контролю та управління розрахунком наукового та навчально-методичного рейтингу викладачів кафедри університету / О. О. Смагіна, C. О. Переяславська, В. М. Жукова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка]. – 2018. – Вип. 1 (15) – С. 311 – 315; Переяславська С.О. Гейміфікація як сучасний напрям вітчизняної освіти//Переяславська С.О., Смагіна О.О./Electronic Scientific Professional Journal “Open Educational E-Environment of Modern University ”. Special Edition «New Pedagogical Approaches in STEAM Education» – 2019. – С. 250-260.),

Опублікувала більше ніж 5 наукових публікацій за цей період у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України серед них (1. Смагіна О. О. Аналіз інформаційної системи підтримки контролю та управління розрахунком наукового та навчально-методичного рейтингу викладачів кафедри університету / О. О. Смагіна // Вісн. Східноукр. нац ун-ту імені Володимира Даля : Технічні науки. – 2014.  – № 5(212). – С. 119 – 124. 2. Смагіна О. О. Аналіз сайтів кафедр університетів за моделями Інтернет-представництв / О. О. Смагіна // Вісн. Луган. нац ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2015.  – № 6(295). – С. 53 – 59. 3. Переяславська С.О. Інтерактивні підходи до дистанційного навчання студентів інженерних спеціальностей галузі „Інформаційні технології” / С.О. Переяславська, О. О. Смагіна // Вісн. Луган. нац ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2016.  – № 6(303). – Ч. ІІ. –  С. 274 – 281. 4. Смагіна О. О. Обґрунтування системи забезпечення науково-педагогічної діяльності університетської кафедри засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О. О. Смагіна, C. О. Переяславська // Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України. – 2016. – Вип. 11.  – С. 31 – 38.

5. Смагіна О. О. Інформаційна система підтримки контролю та управління розрахунком наукового та навчально-методичного рейтингу викладачів кафедри університету / О. О. Смагіна, C. О. Переяславська, В. М. Жукова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка]. – 2018. – Вип. 1 (15) – С. 311 – 315. 6. Смагіна О.О. Педагогічні можливостіта специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій в науково-педагогічній діяльності кафедри університету// Смагіна О.О., Переяславська С.О. / Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2019. – № 1 (324). – ч. І. – С. 265 – 277.

7. Переяславська С.О. Гейміфікація як сучасний напрям вітчизняної освіти//Переяславська С.О., Смагіна О.О./Electronic Scientific Professional Journal “Open Educational E-Environment of Modern University ”. Special Edition «New Pedagogical Approaches in STEAM Education» – 2019. – С. 250-260.)

Була заступником директора інституту фізики, математики та інформаційних технологій з соціально-гуманітарної роботи протягом 2015-2016 навч. року; Є вченим секретарем інституту фізики, математики та інформаційних технологій з вересня 2015 року.

Має надруковані методичні вказівки та методичні рекомендації до виконання практичних робіт (Козуб Г. О. Чисельні методи : метод. рек. до виконання лабораторних робіт для студ. спец. 6.050103 „Програмна інженерія” / Г. О. Козуб, О. О. Смагіна // Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 111 с.; Переяславська C. О Java програмування : метод. рек. до лаб. робіт для студ. спец. 123 – „Комп’ютерна інженерія” / C. О. Переяславська, В. М. Жукова, О. О. Смагіна // Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. – 118 с.).

Проходила тренінги в межах проету MoPED

Підвищення кваліфікації курс «Основи тестування програмного забезпечення» від QATestLab (з 31.10.2017 по 26.11.2017) Сертифікат № 258694 від 26.11.2017 р