Університет атестовано з математики

Наш університет успішно пройшов державну наукову атестацію з математики та отримав кваліфікаційну групу Б.

Згідно з наказом МОН України № 372 від 25.03.2021 р. про результати державної атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” атестовано за науковим напрямом ,,Математичні науки та природничі науки” та віднесено за вказаним напрямом до кваліфікаційної групи Б.

Зауважимо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 652 від 22 серпня 2018 р. до переліку наукових напрямів, за якими проводиться державна атестація ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності відносяться такі 7 напрямів: Аграрні науки та ветеринарія, Воєнні науки та національна безпека, Гуманітарні науки та мистецтво, Суспільні науки, Біологія та охорона здоров’я, Математичні науки та природничі науки, Технічні науки. За результатами експертизи за науковим напрямом ЗВО може бути атестовано та віднесено до однієї з кваліфікаційних груп А, Б, В або в іншому випадку – не атестовано. За науковим напрямом до кваліфікаційних груп А, Б, В відносяться атестовані ЗВО, дослідження і розробки яких виконуються або на світовому рівні розвитку науки і технологій, мають важливе загальнодержавне та/або світове значення (група А), або на високому професійному рівні, мають важливе значення для окремих галузей економіки, інших сфер суспільного життя, зміцнення національної безпеки (група Б), або на задовільному професійному рівні та мають значення насамперед для забезпечення в них належного рівня освітнього процесу (група В).

ЗВО вважається таким, що не пройшов державну атестацію, у разі непроходження ним державної атестації за жодним із 7 наукових напрямів. Результати державної атестації ЗВО за науковим напрямом використовуються головними розпорядниками, до сфери управління яких належать ЗВО, що пройшли атестацію, під час розгляду питання щодо реорганізації чи ліквідації ЗВО. На сьогодні ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” атестовано лише за одним науковим напрямом ,,Математичні науки та природничі науки”.

Слід відзначити, що серед основних критеріїв, за якими проводиться державна атестація закладів вищої освіти за науковими напрямами, є такі:

  • 1) забезпеченість науковими і науково-педагогічними кадрами (рівень кваліфікації вчених з урахуванням, зокрема, наукометричних показників, які використовуються у міжнародній системі експертизи);
  • 2) кількість статей ЗВО за науковим напрямом у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричних базах даних  ,,Scopus” та/або ,,Web of Science”;
  • 3) кількість наукових видань (журналів), засновником (співзасновником) яких є ЗВО за науковим напрямом, та які індексуються у наукометричних базах даних ,,Scopus” та/або ,,Web of Science”;
  • 4) кількість працівників ЗВО (за основним місцем роботи), які є членами редакційних колегій наукових видань (журналів), які індексуються у наукометричних базах даних ,,Scopus” та/або ,,Web of Science”;
  • 5) динаміка обсягу фінансування наукових (науково-технічних) робіт із загального та спеціального фондів державного бюджету за науковими напрямами;
  • 6) інтегрованість наукової діяльності ЗВО за науковим напрямом у світовий науково-освітній простір;
  • 7) відповідність наукової діяльності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та перспективність розвитку наукового напряму в ЗВО.

Атестацію нашого ЗВО вдало пройдено, оскільки наукова діяльність кафедри алгебри та системного аналізу задовольняє основним критеріям державної атестації ЗВО, наведеним вище, а саме: члени кафедри організовують роботу міжнародного математичного журналу ,,Algebra and Discrete Mathematics”, який реферується в таких всесвітніх базах наукових видань, як Scopus, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Mathematical Reviews (USA), Zentralblatt Math (Germany), приймають постійну участь у закордонних і вітчизняних грантах та конференціях, проходять наукові стажування за кордоном, мають достатньо високий рівень публікаційної активності, зокрема, загальний кафедральний індекс Гірша (h-індекс) за Scopus дорівнює 18, є експертами Наукових рад МОН України, активно захищають та опонують дисертації тощо.

Безпосередня підтримка адміністрації ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” відіграє важливу роль у розвитку математики в нашому університеті. Сподіваємося і на подальшу підтримку математичного напряму, який сприяє зміцненню позицій нашого ЗВО як у вітчизняному науковому просторі, так і на міжнародній арені.

Завідувач кафедри алгебри
та системного аналізу А. В. Жучок

Теґи