Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

 

Кафедра створена 08.05.2008 р на базі кафедри української філології та загального мовознавства як один із структурних підрозділів університету.

Головна мета створення кафедри та її завдання:

  • організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
  • розробка та прийняття засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;
  • здійснення поточного та підсумкового контролю знань студентів шляхом проведення екзаменаційних сесій;
  • підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;
  • організація виконання й контроль за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;
  • керівництво науковою, науково-дослідною роботою студентів, проведення олімпіад;
  • виконання планів з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
  • проведення профорієнтаційної роботи;
  • розробка документів з науково-методичного забезпечення освітньої та наукової діяльності кафедри;
  • підготовка до видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем підготовки фахівців документно-інформаційної сфери.

Місія кафедри: підготовка фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного й ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

 

Навчальна діяльність

Кафедра є випускаючою й забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”. Сьогодні здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів документно-інформаційної сфери, документознавців, референтів та інформаційних аналітиків.

Навчальний процес забезпечують 5 доцентів, кандидати наук. Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Крохмаль Ірина Миколаївна.

 

Наукова діяльність

Належна увага на кафедрі приділяється науковій діяльності співробітників. Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є дослідження проблем документознавства та інформаційної діяльності. Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Науково-педагогічна робота кафедри спрямована на вдосконалення концепції спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Наукові інтереси викладачів та робота над дисертаційним дослідженням підпорядковані кафедральній науковій темі “Методика і практика підготовки фахівців у сфері документознавства та інформаційної діяльності”. У рамках цієї теми йде підготовка кандидатської дисертації.

Наукові зв’язки: кафедра має тісні наукові зв’язки зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів Харкова, Києва, Одеси й успішно співпрацює з низкою організацій, фірм та установ, які пропонують робочі місця для випускників кафедри і які є базою для проходження виробничої практики для студентів спеціальності.

classification

email

vena.lnu@gmail.com