Кафедра фізико-технічних систем та інформатики

Кафедру створено 01.09.2015 р. на базі кафедри фізики та прикладної механіки і кафедри теоретичної та прикладної інформатики.

Освітня діяльність

Кафедра є випусковою з напрямів підготовки та спеціальностей «Фізика та астрономія», «Середня освіта (Фізика)», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Середня освіта (Інформатика)».

 

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри пов’язана з дослідженнями в галузі фізико-механічних полів в полімерах, використанням інформаційних технологій в різних областях науки, техніки, економіки та освіти, зокрема: системний аналіз і моделювання технічних, економічних, соціальних та інших процесів і об’єктів; управління процесами в галузях економіки, техніки, освіти, туризму; дослідження дискретних математичних структур і комбінаторних схем; дослідження з аналізу даних в соціології, психології, педагогіки; управління якістю дистанційного навчання у вищих навчальних закладах; застосування інформаційних технологій в туристичній галузі і готельно-ресторанному бізнесі. Результати науково-дослідної роботи викладачів використовуються у викладанні інформаційних дисциплін з багатьох напрямків навчання в ЛНУ.

Викладачі кафедри фізико-технічних систем та інформатики підвищують рівень кваліфікації в провідних науково-дослідних установах України та Європи. Активно співпрацюють з Інститутом геотехнічної механіки ім. Н. С. Полякова Національної академії наук України, Запорізьким національним університетом, Європейським центром ядерних досліджень (CERN, Женева).

 

Науково-дослідна робота зі студентами

На кафедрі фізико-технічних систем та інформатики функціонує науковий гурток «Теорія та методика викладання фізики». Основні напрямки роботи гуртка:

1. Теоретичні засади вдосконалення викладання фізики у ЗНЗ та ВНЗ.

2. Теоретичні засади розв’язування задач з фізики.

3. Формування професійних компетенцій майбутніх учителів фізики у ВНЗ.

4. Використання інформаційно-коммунікаційних технологій при викладанні фізики.

5. Вдосконалення навчального експерименту з фізики згідно сучасних педагогічних тенденцій.

Результати роботи гуртка відображено у спільних публікаціях викладачів кафедри та студентів спеціальності «Фізика», а саме:

1. Вирішення проблеми оснащення фізичних лабораторій за рахунок ІКТ / К.Г. Чорнобай, О.М. Харченко // Всеукраїнська конференція «Відкриті фізичні читання», м. Алчевськ, 16 травня 2014 року. – Алчевськ: ДонДТУ, 2014. – С. 36‒37.

2. Методические особенности расчетов цифровых оптических спектров средствами ИКТ при изучении общей физики / В.В. Свиридов, Е.Г. Чернобай, А.В. Грицких // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20. – С. 157–159.

3. Впровадження НІТН у шкільний лабораторний практикум / П.С. Кушавіна, О.М. Харченко // Збірник студентських наукових праць Луганського національного університету «Науковий пошук молодих дослідників – 2014». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014.

4. Сучасні тенденції розвитку шкільного фізичного експерименту / М. Фараджова // Збірник студентських наукових праць Луганського національного університету «Науковий пошук молодих дослідників – 2014». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014.

5. Формування дослідної компоненти предметної компетентності учнів під час виконання лабораторного фізичного практикуму // О.В. Грицьких, К.Г. Чорнобай, А.В. Шарова // Наукові записки. – Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – Вип. 7. – Ч. 3. – С. 140–144.

6. Лиско М., Чорнобай К., Бондаренко Л. Використання сучасного цифрового обладнання та ПК в фізичному експерименті/II Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених Актуальні проблеми гуманітарних, технічних і природничих наук. Вінниця, 16-17 листопада 2017 р. 

7. Індиченко С., Бондаренко Л., Чорнобай К. Застосування графічного методу при формуванні практичної компетентності з розв’язування задач/Міжнародна науково-практична конференція Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця. Суми, 7-8 грудня 2017 р. 

 

classification

email

kafedraftsi@gmail.com