Нормативна база освітнього процесу

Процедури забезпечення якості освіти

1. Організація освітнього процесу

 

2. Оцінювання освітніх досягнень студентів

 

3. Кадрові питання, підвищення кваліфікації, оцінювання наукової роботи науковопедагогічного працівника та навчальнометодичної роботи викладача

 

4. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

5. Дотримання академічної доброчесності

 

6. Моніторинг та зворотний зв’язок

 
 
Критерії оцінювання
Правила переведення, відрахування та поновлення