Імплементація у навчальний процес

Одним із головних  завдань проекту «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments) є:

 • розробка нових навчальних дисциплін з використанням сучасних педагогічних методик викладання, заснованих на STEAM (наука, технологія, інженерія, мистецтво та математика)  підході;
 • інтеграція розроблених навчальних дисциплін у навчальних процес педагогічних спеціальностей шляхом модернізації відповідних освітніх програм та розробки навчальних планів.

В цілому, в межах проекту розробляється 18 нових дисциплін для педагогічних спеціальностей на освітніх рівнях бакалавра та магістра. До вирішення цього завдання долучилися  провідні викладачі та науковці  шести університетів-партнерів  України.

 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – координатор проекту;
 • Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 • ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

 Кожен університет розробляє не менш трьох  дисциплін, одна з яких повинна бути іноземною мовою. Всі університети-партнери  протягом 2019-2020 років виконали своє завдання та створили цілу низку різноманітних STEAM  орієнтовних дисциплін (http://mopedproject.eu/ua/results/developed-courses/), які орієнтовані на використання інноваційного комп'ютерного класу (ICR) і в своїй сукупності складають основу екосистеми MoPED.

 

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" розробив три нові дисципліни для освітніх рівнів бакалавр та магістр:

Methodology of Using Digital Technologies in School Education   для першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності  «014.04 Середня освіта. Математика. Фізика» – мова викладання: англійська (дивись концепцію та посібник).

Розвивальне навчання в школі за допомогою 3D моделювання та робототехніки для другого  (магістерського) освітнього рівня спеціальності  «014.04 Середня освіта. Математика» – мова викладання: українська (дивись концепцію та посібник);

Гейміфікація у навчальному процесі школи для другого  (магістерського) освітнього рівня спеціальностей  «014.09 Середня освіта. Інформатика» та «014.08 Середня освіта. Фізика» – мова викладання: українська (дивись концепцію та посібник).

В процесі розробки матеріалів цих дисциплін було розроблено та модифіковано концепції курсів, додаткові навчальні матеріали для лекційних та практичних занять  у вигляді Handbook та нові електронні матеріали, що розташовані на сайті цифрового офісу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (http://do.luguniv.edu.ua). Ознайомитися з цими матеріалами можна за посиланнями:

З метою підвищення ефективності впровадження результатів проекту та аналізу якості підготовлених матеріалів Комісія з якості ЛНУ імені Т. Шевченка у грудні 2020 р. повторно  розглянула та проаналізувала всі розроблені матеріли та рекомендувала їх до впровадження у навчальний процес (Протокол 4 та  5 Для інтеграції нового матеріалу у навчальний процес у ЛНУ імені Тараса Шевченка було модифіковано освітні програми та навчальні матеріали спеціальностей (http://ifmit.luguniv.edu.ua/node/289):

 • «014.04 Середня освіта. Математика. Фізика» першого (бакалаврського) освітнього рівня (дивись ОПП та навчальний план);
 • «014.04 Середня освіта. Математика»  другого  (магістерського) освітнього рівня (дивись ОПП та навчальний план);
 • «014.09 Середня освіта. Інформатика» другого  (магістерського) освітнього рівня (дивись ОПП та навчальний план);
 • «014.08 Середня освіта. Фізика» другого  (магістерського) освітнього рівня (дивись ОПП та навчальний план).

Ршшенням Вченої ради університету та наказом ректора   ОПП введено в дію

Завдяки впровадженню результатів проекту 267 студентів та магістрантів мали можливість  підвищити свої цифрові компетентності та отримати нові знання, навички та уміння використання сучасного комп’ютерного обладнання, яке встановлено  у сучасній комп’ютерній лабораторії (ICR), створеній в межах проекту MoPED   при фінансовій підтримці ЄС.

У травні та грудні 2020р. співробітники ЛНУ імені Тараса Шевченка провели анонімне опитування серед здобувачів освіти, які вивчили хоч би один із курсів створених в рамках проекту MoPED.  В опитуванні прийняли участь 237 слухачів, які в більшості позитивно оцінили якість нових дисциплін.

Так для дисципліни «Methodology of Using Digital Technologies in School Education» отримано наступні результати: швидше погоджуються, або повністю погоджуються: 91,34% з тим, що курс задовільнив їх освітні потреби, 92,91%, що курс актуальний для роботи в Новій українській школі, 98,43% вважають її інноваційною, 93,70% що їх професійна лексика була збагачена новими словами; 96,85% вважають що запропоновані матеріали відображали зміст дисципліни. В цілому слухачі задоволені курсом, але відмічали, що потрібно збільшити час який виділяється на вивчення дисципліни, бо із за англійської мови викладання праця із завданнями потребувала більше часу.

Для дисципліни  «Розвивальне навчання в школі за допомогою 3D моделювання та робототехніки» аналіз зворотного зв’язку показав наступні результати. 85,29% швидше або повністю погоджуються з тим, що курс задовільнив ї освітні потреби, а 88,24% що курс актуальним для роботи в Новій український школі, 82,35% згідні з тим, о навчальна дисципліна була інноваційною; 91,18 % вказали на збалансовано співвідношенням між змістом дисципліни та кількістю годи, 97,06% в курсі доцільне поєднання теорії і практики; 88,24% вказали, що було запропоновані корисні цифрові інструменти для успішної професійної роботи в школі, 94,12% згодні з тем, що методичні матеріали та вказівки до кожної теми навчальної дисципліни були зрозумілими, а 97,06% з тим, що дидактичні матеріали (презентації до лекцій і практичних занять, завдання для самостійної роботи) є корисними для вивчення, 94,12% згодні з тим, що порядок проведення підсумкової атестації був заздалегідь зрозумілим, 100% звернули увагу, що викладачі підгримували генерацію ідей та творчі ініціативі студентів, та сприяли виявленню відповідальності, кожного студента для належної організації освітнього процесу та ставлення до всіх студентів було об’єктивним.

Слухачі виступали із пропозиціями збільшення часу на викладання дисципліни, збільшення практичних занять і складнощі вивчення само цієї дисципліни в умовах COVID-19.

А для курсу «Гейміфікація у навчальному процесі школи» швидше погоджуються, або повністю погоджуються з тим, що курс задовільнив їх освітні потреби 94,74%, з тим, що курс є актуальним для роботи в Новій українській школі 96,05%, з тим, що в курсі доцільне поєднання теорії і практики 96,05%,  з тим, що презентований матеріал лекційних занять був цікавим 98,68%, з тим, що запропоновано корисні цифрові інструменти, які необхідні для успішної професійної роботи в школі 96,05%, з тим що запропоновані матеріалі є зрозумілими та доступними для вивчення 97,37%,  з тим, що пропоновані цифрові ресурси та інструменти завантажуються добре 98,68%. Загалом слухачі по всім основним характеристикам: загальне враження, структура зміст і методичний інструментарій навчальної дисципліни, документація, оцінювання високо оцінили курс і не мали особливих зауважень до нього.

Така тісна співпраця слухачів та викладачів дозволить співробітникам ЛНУ Імені Тараса Шевченка знайти шляхи для усунення недоліків, визначити напрямки подальшого вдосконалення курсів та підвищення ефективності навчального процесу в цілому.